Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név: ICON Real Estate Management Kft.
Székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 5. fszt.
Törvényes képviselő: Nagy Gábor ügyvezető

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +36 70 662 5639

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Hegyes Sándor

Postai cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5. fszt.

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: + 36 30 616 4770

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Felhívjuk az ICON Real Estate Management Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett harmadik személy hozzájárulásának beszerzése. Előfordulhat, hogy az ICON Real Estate Management Kft. a harmadik személlyel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést az adatközlő köteles biztosítani, és az ICON Real Estate Management Kft-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az ICON Real Estate Management Kft. mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Az ICON Real Estate Management Kft . minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az ICON Real Estate Management Kft. biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az ICON Real Estate Management Kft. által felhasználásra.

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

3.1. Állásra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A társasághoz állásra jelentkezők által benyújtott pályázatok elbírálása, az állásra jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel és értesítés.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

Érintett személyes adatai, amennyiben az érintett által rendelkezésünkre bocsátott önéletrajzon / motivációs levélben / kísérő levélben szerepelnek. Ezek:

 • Név
 • Nem
 • Állampolgárság
 • Lakcím
 • Születési hely, idő
 • Családi állapot
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Iskolai végzettség
 • Nyelvtudás
 • Szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek
 • Érdeklődési terület
 • Egyéb, az önéletrajzban szereplő adatok

Amennyiben az érintett a fent nevezett dokumentumokban különleges adatot ad meg, úgy annak megadásával hozzájárul ezen adatok kezeléséhez is.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), ennek hiányában az ICON Real Estate Management Kft. az állásra jelentkezők (akár konkrét meghirdetett állásra, akár álláshirdetés nélkül benyújtott jelentkezési anyagok esetén) pályázati anyagait azok beérkezésétől számított legfeljebb egy évig tárolja, annak érdekében, hogy esetlegesen felmerülő toborzási igényeihez ezen időszak alatt felhasználja. Ennek megfelelően ezen pályázati anyagok tárolásának jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A pályázati anyagokhoz az ICON Real Estate Management Kft. humán erőforrás osztályának illetékes kollegái, illetve a kiválasztási folyamat során döntéshozatalra jogosult illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

3.2. A kapcsolati űrlapon, e-mailben, levélben megadott adatokkal  kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az érintettek a www.iconrem.hu oldalon található [email protected] e-mail címre és az ICON Real Estate Management Kft. székhelyére küldött levelükben információkat kérhetnek az ICON Real Estate Management Kft.-től. Az érintettek adatait ennek megfelelően az ICON Real Estate Management Kft. a részükre történő információ küldése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A kezelt személyes adatok köre:

 • Név
 • Email-cím
 • Postai levél esetén postai cím
 • Egyéb, az érintett által az emailben, illetve levélben megadott adatok

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), ennek hiányában az ICON Real Estate Management Kft. az érintettek személyes adatait az e-mail, illetve a postai levél beérkezésétől számított legfeljebb egy évig tárolja. Jogi igények esetén az Adatkezelő a személyes adatokat a Ptk. 6:22. § alapján öt év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számviteli törvény alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő nyolc év múlva törli.

4. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei

Ha az adatok megadása nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.

5. Az adattovábbítás

 Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot más harmadik személyek, szervezetek számára nem továbbítja.

6. Az adattovábbítás jogalapja:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) a) pontja. 

7. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát/;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk

Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

9. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

10. Hatósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége:1055 Budapest, Markó utca 27.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: [email protected] Honlap: http://www.naih.hu

11. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata a székhelyén érhető el.